Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Aby oszacować wysokość odszkodowania, które ma już postać całkowitego roszczenia, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które decydują o ostatecznej kwocie. Przede wszystkim jest to poprawna interpretacja orzecznictwa sądu oraz dokładne przedstawienie materiałów dowodowych. Ponadto istnieje konieczność przeprowadzenia analizy raportów, które sporządzali rzeczoznawcy. Także raportów z zakresu medycyny uwzględniających obrażenia fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej, które zostały sporządzone przez lekarzy specjalistów. Na koniec uwzględnienia wymaga fakt powstania strat finansowych przeszłych oraz strat finansowych przyszłych. Mają one na celu zabezpieczyć roszczenia osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie stanowi kwotę pieniężną, która wypłacana jest poszkodowanemu przez ubezpieczyciela. W prawie cywilnym znajdujemy informację o trzech składnikach, które wpływają na definicję odszkodowania i wysokość ostatecznej kwoty:

  • Zadośćuczynienie to należności finansowe wypłacane za doznane obrażenia, które mają na celu łagodzić ból fizyczny i psychiczny osoby poszkodowanej. Aby ustalić jej wysokość bierze się pod uwagę zakres doznanych obrażeń, ich stopień oraz intensywność, a także równie ważną kwestię aktualnego orzeczenia wydanego przez Sąd.
  • Odszkodowanie za straty przeszłe – wysokość tego składnika waha się w granicach kilku tysięcy, do nawet kilku milionów funtów. Są to rzeczywiste konsekwencje finansowe, które wynikają bezpośrednio z powstałej szkody. W katalogu odszkodowań tego składnika znajdujemy między innymi zniszczony pojazd, utracone aktualne dochody, zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji również w sektorze prywatnym, jak i koszty pogrzebu oraz dodatek dla osób sprawujących opiekę i pomoc domową.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości – składnik ten obejmuje korzyści/pożytki utracone w przyszłości, a jego wysokość waha się w granicach od kilku do kilkunastu milionów funtów, o ile górna granica nie zostaje ograniczona przez obowiązujące na daną chwilę przepisy prawne. W katalogu odszkodowań znajdujemy rentę za utracone dochody, zwiększone potrzeby życiowe, jak i zwrot kosztów leczenia i/lub rehabilitacji w sektorze prywatnym, na terenie kraju, jak i poza nim. Renta w tym wypadku ustalana jest według specjalnych kalkulacji kapitulacyjnych, dzięki którym można ocenić straty przyszłe aż do wieku emerytalnego bądź poza nim. Taka renta wypłacana jest raz miesięcznie, ale przysługuje tylko osobom do 18tego roku życia i to w ściśle określonych wypadkach, w tym, gdy ciężkie obrażenia uniemożliwiają oszacowanie strat w przyszłości.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Do określenia wysokości renty stosuje się metody kalkulacji, które uwzględniają czynniki takie jak, między innymi doznane obrażenia, ich stopień oraz wpływ na życie osoby poszkodowanej i jej rodziny.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Należności finansowe przysługują każdej osobie poszkodowanej, która pomimo doznanych obrażeń nie musi borykać się z jakąkolwiek niepełnosprawnością wynikającą z prawa o niepełnosprawności, ale może wykazywać poważne problemy ze swobodnym wykonywaniem pracy w przyszłości. Ów renta wypłacana jest w formie kapitalizacji. Kwoty jakie obejmuje określa się na podstawie kwot, jakie osoba poszkodowana byłaby w stanie zarobić w czasie przyszłym, w okresie od trzech miesięcy do trzech lat. Zanim zostanie ustalona ostateczna wysokość renty, dokonuje się badań zdolności do pracy oraz logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Ta renta przyznawana jest poszkodowanym, którzy doznali ciężkich obrażeń, z czego wynikła niepełnosprawność w jakimkolwiek stopniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o niepełnosprawności, a co za tym idzie, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem i podejmowaniem pracy. Jest to prawo do renty za straty, które poszkodowana osoba będzie ponosić w przyszłości aż do końca życia. Uwzględniono kwestię wypadków śmiertelnych, kiedy to życie traci osoba ubezpieczona. W takim wypadku na rentę może liczyć jej rodzina, jeśli wymaga tego trudna sytuacja życiowa. Kalkulacji dokonuje się wedle specyficznych wzorów matematycznych, które znajdują się w dostarczanych przez Urząd Statystyczny, tabelach.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone dochody, biorąc pod uwagę zachowanie zdolności do pracy
  • uzyskane wykształcenie oraz inne umiejętności
  • utracone prawo do wyższej emerytury ze względu na mniejsze możliwości zarobkowania
  • dodatek za pomoc w pracach domowych osób bliskich, wykonywanych w przyszłości
  • koszty leczenia, rehabilitacji oraz zabiegów w sektorze prywatnym
  • zwiększone potrzeby życiowe, w tym adaptacja mieszkania oraz środków transportu dla osoby niepełnosprawnej
  • innego rodzaju straty finansowe